Regulamin

DANE SPRZEDAWCY:logo, jabłko, applebag 

NOWEKO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 1

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 937 266 97 96

ZWROTY

Czas na zwrot: 14 dni

Adres do zwrotu:

NOWEKO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 1

43-300 Bielsko-Biała

 

TRANSAKCJE I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

  1. Zamówienia można dokonywać 24h na dobę.
  1. Zamówienia realizowane są następnego dnia roboczego od momentu potwierdzenia płatności.
  1. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru kontaktowego.
  1. Podczas doręczenia przesyłki proszę sprawdzić zawartość przy przewoźniku, a w szczególności zwrócić uwagę na stan opakowania. Jeśli jest uszkodzone, koniecznie należy umieść odpowiednią adnotację na liście przewozowym i poprosić kuriera o protokół uszkodzenia przesyłki.
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od  zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje  wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie zawierające: pisemną informację zawierającą  dane Kupującego, numer zamówienia i decyzja na temat wymiany lub zwrotu towaru lub numer konta do zwrotu pieniędzy.

Oświadczenie wraz z towarem może zostać wysłane pocztą

na adres:

NOWEKO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 1

43-300 Bielsko-Biała

można to także zrobić drogą mailową na adres: s.bozek@noweko.pl

5.  Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu w terminie do 48 h potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy wyłącznie na adres poczty elektronicznej.

6.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu  wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego – niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwroty towaru odbywają się na koszt Kupującego. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres:

NOWEKO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 1

43-300 Bielsko-Biała

Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, metkami stanowiącymi jego integralną część), oraz nieużywany. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym NOWEKO Sp. z o.o.przysługuje prawo do braku zwrotu płatności za towar.

REKLAMACJE 

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego

2. W przypadku reklamacji zastosowanie ma przede wszystkim  Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej z opisaniem powodu reklamacji, a reklamowany produkt należy odesłać pod adres firmy:

NOWEKO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 1

43-300 Bielsko-Biała

4. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni, po jej otrzymaniu w formie pisemnej. Jeżeli tego nie zrobi, reklamację uznaje się za zasadną.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.

Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

5.Przedsiębiorca odpowiada wobec konsumenta z tytułu wad fizycznych bądź prawnych na drodze rękojmi.

Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:

– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

– nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

– nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

– została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

Wada prawna:

– sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

Opis procedury reklamacyjnej

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mailowym lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy (zakupu) stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę,  Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w niezbędnym i wymaganym zakresie, podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamieszczone zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

2. NOWEKO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 1

43-300 Bielsko-Biała

jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności). Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez NOWEKO Sp. z o.o. oraz ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa

realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają

odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Do złożenia zamówienia konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

5. Kupujący informuje Sprzedającego o kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

Dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Unia Europejska uruchomiła platformę internetową (“platformaODR”): http://ec.europa.eu/consumers/odr/